Erelonen & Onkosten

Erelonen & Onkosten

Erelonen & Onkosten

Vóór de aanvang van uw dossier wordt u tijdens de eerste consultatie  tot in het detail geïnformeerd over de onkosten en het ereloontarief.

Transparantie van de onkosten- en ereloonstructuur is nu eenmaal primordiaal.

Bij het openen van een dossier, krijgt dit steeds een persoonlijk refertenummer.

De geleverde prestaties en gemaakte kosten worden in detail geregistreerd in een timesheet die rechtstreeks gelinkt is aan uw dossiernummer.

Bij het afsluiten van uw dossier wordt u een gedetailleerde eindstaat (timesheet) overgemaakt met exacte opname van alle verrichte prestaties en gemaakte onkosten in uw dossier, te verminderen met de door u betaalde provisies.

Op die wijze heeft u een transparante kijk op de geleverde prestaties en het daaraan gekoppelde kostenplaatje.

De staat van kosten en ereloon behelst drie posten :

 • a. Het ereloon

  Het ereloon stricto sensu vergoedt het werk geleverd door de advocaat.

  Deze prestaties behelzen onder andere: de lezing van alle stukken van het dossier en van de ontvangen briefwisseling, het voorbereiden, opstellen en herlezen van alle documenten (briefwisseling, raadplegingen, dagvaardingen en/of verzoekschriften, conclusie, memories, nota’s, enz.), de juridische opzoekingen, de vergaderingen en telefonische gespreken met de cliënt en/of derden, de pleidooien, de stappen en het bijwonen van de zittingen, vergaderingen van elke natuur ook, met inbegrip de verplaatsingstijd en de wachttijd.

  De advocaat past een uurtarief toe, met een minimale eenheid van vijf minuten. Het uurtarief wordt in principe bepaald op 100,00 €.

  Dat tarief kan worden verhoogd ingeval van tussenkomst in spoedeisendheid.

  Indien meerdere advocaten dienen tussen te komen wordt de duur van hun respectievelijke prestaties opgeteld.

  Bij het afsluiten van het dossier en boven op het ereloon waarvan hierboven sprake, behoudt de advocaat zich het recht voor een succes fee te vorderen, naargelang de omvang van de verdedigde belangen en het behaalde resultaat.

  Wanneer de het geding in geld waardeerbaar is, wordt het ereloon bepaald volgens een percentage berekend op de bedragen die werden toegekend of waarvan de veroordeling werd vermeden, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks. Dat percentage wordt aldus bepaald :

  – 1,00 € à 4.999,00 €                                      12 à 20 %

  – 5.000,00 € à 12.499,00 €                             10 à 15 %

  – 12.500,00 € à 24.999,00 €                            8 à 12 %

  – 25.000,00 € à 99.999,00 €                            7 à 11 %

  – 100.000,00 € à 299.999,00 €                        6 à 10 %

  – 300.000,00 € à 999.999,00 €                        5 à 9 %

  – boven de 1.000.000,00 €                             3,5 à 6,5 %

 • b. De kosten

  De kosten van de advocaat worden aldus in rekening gebracht:

  • administratieve kosten (opening, afsluiten en archivering dossier): 50,00 € excl. btw
  • bureelkosten: dactylografie en portkosten: 9,00/blz fotokopijen: 0,50 €/blz
  • verplaatsingskosten: 0,50 €/km
  • gerechtskosten (griffiebons,        gerechtsdeurwaarder,         …):       reële kostprijs
  • diverse kosten (fiscale zegels, administratieve akten, …): reële kostprijs
  • telefoon, telecopijen:       forfaitair      bepaald      op     10      %      van      de bureelkosten
  • aangetekende brieven: 9,00 € per aangetekende brief
  • express verzending: reeële kostprijs
 • c. Gerechtskosten en uitgaven

  De gerechtskosten en uitgaven zijn de kosten die de advocaat  heeft dienen voor te schieten aan derden, zoals gerechtsdeurwaarders, griffie, vertalers en openbare besturen.

  Deze kosten worden in rekening gebracht aan de cliënt tegen de reeële prijs.

  Zij worden opgenomen op en gedetailleerde en precieze manier in de kostenstaat.

Rechtsbijstand

Indien u een rechtsbijstandsverzekering geniet, heeft u steeds de vrije keuze van advocaat en worden alle onkosten en erelonen ten laste van de rechtsbijstandsverzekeraar gelegd.

Het is voldoende dat uw verzekeringsgegevens worden bezorgd aan het kantoor opdat wij uw verzekeringsmakelaar kunnen contacteren.

Incasso facturen/huur/premies

Bij systematische/gelijkaardige invorderingen van facturen/premies/huur wordt steeds het te recupereren bedrag voor ogen gehouden. Aangepaste afspraken dringen zich hierbij op met een doordachte kosten/batenanalyse indachtig.